Intervju med kjøkkenkokk

Forrige torsdag dro noen av oss til Egon for å stille noen spørsmål til den daglige lederen angående urban dyrking. Vi hadde forberedt en spørreundersøkelse som skulle besvares. Da vi kom på Egon, ble vi møtt av den daglige lederen. Hun kunne ikke besvare noen av spørsmålene våre angående urban dyrking, så i stedet snakket vi med en av kjøkkenkokkene; Lasse.

Dyrker dere egne urter? Hvis ikke; hvorfor ikke?

Lasse: Siden Egon er en såpass stor kjede, har ikke vi anledning til å dyrke egne urter. Hvis alle Egon-restaurantene skulle gjort det, ville det vært veldig varierende kvalitet på maten fra restaurant til restaurant. Dette er rett og slett fordi vi har for høyt forbruk.

Bruker dere mye urter til maten?

Lasse: Vi bruker for det meste kun tørket oregano og basilikum. Oreganoen kjøper vi som oftest i kilobøtte, mens vi kjøper bunter med basilikum. Ellers bruker vi jo mye forskjellig salater.

Omtrent hvor mye salat går i løpet av en uke?

Lasse: Dette varierer veldig periodevis. I en «vanlig» uke bestiller vi vel mellom 5-10kg isberg til hver dag. Om sommeren bestiller vi inn mer, så det går hyppig med salat. I tillegg til dette bruker vi også noe mellom 3-4kg hodekål per dag. Bebyleaf og ruccola bruker vi også veldig mye av. Alt i alt har vi et ganske høyt forbruk av salater og urter. Vi bestiller fra samme leverandør hver gang; Bama.

Tenker dere at det kunne lønne seg å heller dyrke egne urter for å minke matsvinn?

Lasse: Nei, som sagt har Egon mange restauranter og det blir ikke like bra kvalitet. Vi har rett og slett for høyt forbruk av nytteplanter til å kunne satse på urban dyrking. Jeg ville sagt at det er mer som en egen interesse. Jeg har et eget drivhus i hagen og driver med det på fritiden, men ellers har ikke Egon noen tilknytning eller muligheter til å drive urban dyrking. Jeg tror dyrking av egne planter lønner seg mer for små bedrifter, som for eksempel Emilies Eld i byen.

Siden du driver med urban dyrking på fritiden, har du noen tips til hvordan plantene kan vokse fortere?

Lasse: Jeg så på et TV-program en gang at planter vokser fortere og bedre hvis de hører på hard rock musikk. Jeg har ikke prøvd dette selv, men synes dette høres veldig interessant ut. Hadde vært kult hvis andre kunne prøvd dette og fått det bevist. Serien het Myth Busters, men jeg tror ikke det går på TV lenger.

Vi ble veldig overrasket da vi kom fram det viste seg at de ikke hadde noe forbindelse med urban dyrking. Vi fikk ikke de svarene vi trodde vi kom til å få på mange av spørsmålene vi hadde forberedt, i og med at omtrent alle omhandlet dyrking av egne nytteplanter til restauranten (noe de ikke driver med). Etter undersøkelsen med Egon, vurderer vi og dra ned til byen og stille Emilies Eld, eller en annen mindre bedrift, de samme spørsmålene for å eventuelt få andre svar.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERVIEW WITH THE CHEF AT EGON RESTAURANTS


Last Thursday, some of us went to Egon to ask some questions to the daily leader regarding urban cultivation. We had prepared a questionaire that we wanted to be answered. When we arrived at Egon, we were greeted by the daily manager. She could not answer any of our questions regarding urban cultivation, so instead we talked to one of the kitchen chefs; Lasse.

Do you grow your own herbs? If not; why?

Lasse: Since Egon is such a big chain, we do not have the opportunity to grow our own herbs. If all the Egon restaurants were to do that, there would be very varied quality on the food from restaurant to restaurant. This is simply because we have too much consumption.

Do you use a lot of herbs in your food?

Lasse: We mostly use dried oregano and basil. Oregano we usually buy in large quantities, while we buy basil buns. Besides that, we use a lot of different salads.

About how much salad goes in a week?

Lasse: This varies periodically. In a "regular" week, we order between 5-10 kg ?Isberg? letteccuse every day. In the summer we order more, so it goes frequently with salad. In addition to this we also use something between 3-4 kg of chicken bowl a day. We also use babyleaf and ruccola very much. All in all, we have a fairly high consumption of salads and herbs. We order from the same supplier every time; Bama.

Do you think it could be a good idea to cultivate your own herbs in order to reduce food habits?

Lasse: No, as said, Egon has many restaurants and it does not get as good quality. We simply have too high consumption of utility plants to be able to invest in urban cultivation. I would say that it's more like your own interest. I have a separate greenhouse in the garden and do it in my spare time, but otherwise Egon does not have any connection or opportunity to drive urban cultivation. I think cultivation of own plants pays more for small businesses, such as Emilie Eld in the city.

Since you are doing urban cultivation in your spare time, do you have any tips on how plants can grow faster?

Lasse: I watched a TV show once plants grow faster and better if they listen to hard rock. I have not tried this myself, but I think this sounds very interesting. Had been cool if others could try this and got it proven. The series is Myth Busters, but I do not think it's going on TV anymore.

We were very surprised when we discovered it was found that they had no connection with urban cultivation. We did not get the answers we thought we were going to get on many of the questions we had prepared, because almost everyone intended to grow their own useful plants to the restaurant (something they do not handle). After the survey with Egon, we consider going down to town and asking Emilies Eld, or another small business, the same questions to get other answers.

SPØRREUNDERSØKELSE

Hei dere! Nå har vi laget en spørreundersøkelse om urban dyrking som kan gjennomføres på nett. Klikk på linken under for å gjennomføre den:)

Hello! We have made a questionaire about urban farming and we hope that you will contribute with your answers. Click the link below. 

https://no.surveymonkey.com/r/ZRRWHLP

YouTube kanal!

For at dere skal få et enda bedre innblikk i prosjektet vårt, har vi laget en YouTube-kanal i forbindelse med prosjektet! Det vil i utganspunktet bli lastet opp en video i uka, hvor dere får se hvordan hver enkelt prosjektuke går. Her er en intro video, hvor dere får se vårt "drivhus".

Kanalen vår finner du HER

 

REDAKSJONSMØTE 28. APRIL

Den 28 april jobbet vi med prosjektet vårt gjennom et redaksjonsmøte, der alle fikk tildelt forskjellige oppgaver innen vårt prosjekt med urban dyrking av nytteplanter. Vi har mange forskjellige roller som trengte bemanning, og noen av de var å oppdatere bloggen, Youtube og de andre sosiale mediene, samt å oversette de til engelsk. Noen elever lager undersøkelser for å fremme interessen for prosjektet, mens et par andre elever finner fagstoff relatert til prosjektet og skriver innlegg til bloggen vår. Mye av poenget med dette møtet var å få løst de eventuelle problemene vi møter på underveis og for å samarbeide til de er løst.

Vi har allerede støtt på noen utfordringer innad i de forskjellige rollene. De som skriver det relaterte fagstoffet opplever noen utfordringer med at deres presentasjon/scoop forsvinner om 7 dager, på grunn av manglende Premium abonnement. Vi har også hatt noen problemer med noen feilkilder, ellers har det meste gått greit uten noen store problemer.

Vi satser på et godt arbeid fremover! #staytuned


Editorial meeting, 28th of april

April 28th, we had an editorial meeting. Everyone received various tasks within our project of urban cultivation and utility plants. We have a lot to work on. We updated our blog and our Youtube channel, and all the other social media platforms that we have established. We also translated some of our work into English. Some students make sure to promote the interest of the project and a other students find related subjects and write posts to our blog. The point of this meeting was to solve the possible issues we encounter and to solve them together as a team.

 

We have already experienced some challenges within the different tasks. Those who write the related subject matter experience some challenges that their presentation/scoop disappears within 7 days, due to lack of premium subscription.

 

We are focusing on our work and looking forward to a good result.  #staytuned

SPØRSMÅL TIL SEERNE

Det er mange spørsmål om det å plante selv, her er noen av dem! Gå gjennom de og del gjerne dine svar med oss i kommentarfeltet.

 

Dyrker dere egne planter?

Kjøper du ferdigplanter på butikken, i så fall hvilke?

Hva dyrker dere?

Hvordan dyrker dere?

Hva er negativt og positivt med å dyrke egne planter?

Er du positiv til å lære mer om urban dyrking?

Intervju med Frank Norbeck og Per-Einar Matzow

Nå har vi kommet inn i 3. Uke av prosjektet. Vi har jobbet hyppig med prosjektet, blant annet montert reoler, satt opp drivhuset og begynt å plante noen av basilikumplantene. Vi har også fått besøk av Frank Nordbeck som er vår koordinator og Per-Einar som jobber på Mikrogartneriet, informasjonsgruppen har tatt seg en tur ned til Strindas drivhus i andre etasje og tatt en prat med Frank Norbeck og Per-Einar Matzow.


                         Per-Einar Matzow                               Frank Nordbeck og Elida, 1DB´s naturfagslærer

Hva er din rolle i prosjektet?

Frank: Jeg er koordinator for alle lignende prosjekter i både Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Da er rollen min å følge opp ett prosjekt nærere av de 22-23 prosjektene som foregår og da har jeg valgt å følge opp prosjektet her.  

Per-Einar: Min rolle i prosjektet er jo det å hjelpe til og prøve å bistå med eventuelle spørsmål dere har.

Hvorfor mener du prosjektet er viktig?

Frank: Prosjektet er viktig av mange grunner, men det viktigste er det å kunne lære av å gjøre noe i praksis, det man egentlig bare skal kunne pugge i en lærebok. Det er det viktigste. Derfor er det stilig at dere har valgt å ta dette prosjektet som dere har fått fra Per-Einar og Mikrogartneriet som handler om bærekraftighet.

Per-Einar: Det er viktig å få lurt det her inn i skolen, det er jo tipp topp:) Det her er jo framtiden, og folk må være mer bevisst på hva de har i hagen og hva de kan ha på kjøkkenbenken.

Hva er formålet med prosjektet?

Frank: Formålet er jo litt det samme som jeg sa tidligere, det med å lære av å gjøre og ikke lære av å lese i en bok.

Per-Einar: Det er jo læring rett og slett og det å få folk mer bevisst over det som er av muligheter. Det å ikke trenge et stort drivhus eller mye plass for å dyrke planter men at man kan gjøre det på kjøkkenet sitt.

Hva er planen med resultatet fra prosjektet?

Frank: Prosjektet her er jo faktisk en helt reell problemstilling som Per-Einar møter i butikken hver eneste dag. Kunder kommer inn med ulike spørsmål om ang. plantene for å få best mulig resultat. Per-Einar har kanskje ikke svar på alt og da er det deres jobb å kunne hjelpe han med å finne svar. 

Per-Einar: Dere skal ha med dere kunnskap fra prosjektet og at dere skal kunne hjelpe oss med et par problemer ved hjelp av målinger. Så det er jo gjensidig gevinst!

Hva tenker du om framgangen i prosjektet?

Frank: Jeg synes dere har kommet langt og jeg er fryktelig spent på hvor langt dere kommer fram til deres frist med prosjektet. Dere skal jo levere resultater på et tidspunkt som skal være faglige kvalifiserte resultater og jeg er spent på hvor langt dere kommer, men det vet jo ikke jeg da, jeg er jo bare Frank:)

Per-Einar: Det ser spennende ut og jeg har troen på at dette blir bra samtidig som det er gøy å!

---------------------------------------------------------------------------------------------

INTERVIEW WITH FRANK NORBECK AND PER-EINAR MATZOW

We are now moving into the 3. week of our project. We have been working hard with this project. These last few weeks we have set up our shelves, our greenhouse and started planting our basil and mint plants. We have also gotten a visit from Frank Nordbeck who is our coordinator and Per-Einar who works at Mikrogartneriet. Our informational group went down to Strinda?s greenhouse on the second floor and took some time to chat with Frank Norbeck and Per-Einar Matzow.

What is your role in this project?

Frank: I am a coordinator for every similar project in both Nord-Trøndelag and Sør-Trøndelag. My part is to follow up on one project closer than the other 22-23 projects that are in progress, and I have chosen to follow up on this project.

Per-Einar: My part in this project is to help, and to assist with eventual questions you may have.

Why do you think this project is important?

Frank: The project is important for many reasons, but the most important is to be able to learn of doing something practical, what you were suppose to learn from studying a book. That´s the most important. This is why I think it is cool that you have chosen this project that you have received from Per-Einar and ?Mikrogartneriet? that is about payload.

Per-Einar: It is important to get this kind of exercise in school, that's just super-duper:) This is the future, and people need to be more conscious on what they have in their garden and what they can have on their kitchen bench.

What is the goal with the project?

Frank: The goal of this project is kind of the same thing that I said I the previous question, it is to learn by doing and not to learn by studying in a book.

Per-Einar: The goal is to learn and make people more conscious over the possibility of opportunities that exist. You don't need a big greenhouse or loads of space to grow plants, you can easily do it in the kitchen.

What is the plan forward with the results from the project?

Frank: The project is actually based on problems that Per-Einar face in his store every day. Customers walk in with different questions about plants to get the best result. Per-Einar may not have all the answers and then it is your job to help him find answers.

Per-Einar: You are suppose to have knowledge from the project and you are suppose to help us with a couple of problems with the help of measurement. So it's basically win win!  

What do you think about the progress on the project?

Frank: I think you have come a long way and i'm very curious with how long you will get by the due with your project. You are suppose to hand in results that are both academically qualified results and i'm curious with how far you will get, but i don't know that, i'm just Frank:) 

Per-Einar: It looks very exciting! I believe that this will turn out well, and it?ll be funny to work with as well!

Godt i gang!


Nå er vi godt i gang med plantingen. Vi har plantet både mynte og basilikum i bokser med vann og plantenæring. På bildene over ser man plantenæringen, boksene vi planter i og mynten som er på god vei til å bli en stor plante. Vi har også laget en logo til dette prosjektet. 

Hva er din favoritt av mynte og basilikum? Kommenter under. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This week, we started planting mint and basil in three different boxes with water and plant nutrition. We have two boxes with basil and one with mint. On the photos above, you can see the boxes we are planting in and the mint. You can also see the plant nutrition we use in the water. We also made a logo as you can see in the middle. 

What is your favourite, basil or mint? Comment down below. 
 

Urban dyrking

I forbindelse med naturfagen jobber vi med et prosjekt som omhandler urban dyrking. Prosjektet er i samarbeid med Mikrogartneriet, fordi de trenger vår hjelp til å dyrke nytteplanter og grønnsaker raskere og bedre. Mikrogartneriet er en liten butikk der de dyrker urbane planter som de leverer til restauranter og privatpersoner. I dette prosjektet skal vi dyrke våre egne planter i vann med næringsmiddel. Vi har satt opp et lite drivhus i forbindelse med dette prosjektet med mange forskjellige instrumenter og redskaper for å få det best mulige resultatet. 

Urban dyrkning har blitt veldig moderne den dag i dag. Det blir brukt av mange, inkludert Michelle Obama, som oppmuntret amerikanerne til å starte sitt eget drivhus/gartneri i hagen. Urban dyrkning er et bra tiltak til å forbedre miljøet. I stedet for å bruke store lasteskip til å frakte mat rundt om i verden som forurenser miljøet, kan du produsere mat nærmere ditt eget hjem. Selv om dette virker som en veldig god ide, er det mange som er skeptiske til disse typer prosjekter. 

Maurice Hladik, forfatteren av Demystifying Food from Farm to Fork, sier i artikkelen at urban dyrking er en fin hobby, men mener også at det ikke kan løse sult i verden. Andre kan stille spørsmål om det erstatter noe som er bedre eller verre. 

Norge har gode forutsetninger til urban dyrking, fordi vi har god og fruktbar jord og et godt klima. Det er mange andre land i verden som ikke har samme forutsetninger til å utføre urban dyrking. Land som har varmt klima året rundt, har nok ikke den samme fruktbare jorden som vi i Norge har. 

For å oppsummere er urban dyrking blitt en trend i løpet av de siste årene, og mange driver med denne trenden. Mange mennesker oppmuntrer andre til å starte sitt eget gartneri. Urban dyrking er også en fin mulighet til å forbedre miljøet. Selv om det er mange som er skeptiske til urban dyrking, og mener det er mer enn hobby som ikke kan løse sult i verden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In science class, we are working on a research project about Urban Farming. This project is in cooperation with Mikrogartneriet, because they need our help to grow plant and vegetables faster and better. ?Mikrogartneriet? is an urban farm store, that delivers to restaurants and individuals. In this project we are going to plant our own vegetables in water. We have built our own little greenhouse for this project, with a lot of different instruments to get the best possible result for this project.

Urban Farming is a big trend today. Its practised by a lot of people, including us and Michelle Obama, who encouraged the Americans to start their own backyard garden. Urban Farming is a good way to improve the environment. Instead of using cargo ships to ship food around the world that produces toxic polutions, you can make and produce your own food closer to your home. Even though this seems like a fantastic idea, many people are still sceptical to this kind of projects. 

Maurice Hladik, the author of Demystifying Food from Farm to Fork  says in the article that urban farming is a nice hobby, but she also thinks that we can't solve world hunger with urban farming. And other people question if it is replacing something that is better or worse. 

Norway has a good prerequisite for urban farming, because we have a lot of soil that can be fertilized and the climate is probably perfect for this. There are a lot of countries in the world that dont have the same opportunity to implement urban farming. Countries that have hot climate all year around, may not have the same fertilized soil that we have in Norway. 

To summarize urban farming is a big trend today, practiced by many people. Lots of people encourage others to have their own backyard garden. Urban farming is a great way to improve the environment. Even though there are some people that is not that positive to urban farming, and thinks that it is more of a hobby than something that can end world hunger.

Introduksjon

På Strinda VGS fikk 1STD og 1IDB besøk av Mikrogartneriet. Mikrogartneriet ga oss et oppdrag som innebærer at vi blant annet skal finne ut om planter vokser raskest i kokosjord eller i vann og hvilken temperaturstyrke som gjør at nytteplantene vokser raskest. 

Dette vil vi jobbe med som et prosjekt i naturfagstimene fram til 31. Mai. I forbindelse med dette oppdraget skal vi oppdatere denne bloggen for å vise fremgang i prosjektet. Vi vil jevnlig oppdatere deg med tips og bilder som kan hjelpe deg steg for steg med å gro planter i vann hjemme hos deg!

Følg oss gjerne på disse sosiale mediene for mer info:

Facebook: https://www.facebook.com/Strindagartneriet1STD/

Instagram: https://www.instagram.com/strindagartneriet/ 

Snapchat: strindagartneri

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1STD at Strinda high school, in cooperation with the Micronurcery, are going to research if plants grow better in coconut dirt or with water. We will be working with this as a science project at school until May, 31st. In conjunction with this project, we will be updating this blog to show our progress in this project. We will be updating you with tips and photos to help you step by step to grow plants in your home! 

For more information take a look at and follow our facebook page, snapchat and instagram:)

Facebook: https://www.facebook.com/Strindagartneriet1STD/

Instagram: https://www.instagram.com/strindagartneriet/ 

Snapchat: strindagartneri


 

Les mer i arkivet » Mai 2017 » April 2017
strindagartneriet

strindagartneriet

17, Trondheim

Hei, velkommen til vår blogg! Vi er en elevbedrift fra Strinda VGS som samarbeider med Mikrogartneriet i Trondheim, om å forske på urban dyrking av nytteplanter. Følg med videre!

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits